Përmbajtja e kësaj faqeje mbrohet nga Ligji "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to". Të drejtat ekskluzive i takojnë konfiguruesit të faqes, fondacionit “Art & History” dhe për këtë arsye ajo nuk mund të kopjohet, botohet, rishpërndahet pa autorizimin e tij.

Ndalohet kopijimi, riprodhimi i përmbajtjes në çfarëdo mënyre ose forme, qoftë edhe të pjesshme.

Ndalohet publikimi dhe rishpërndarja e përmbajtjes së faqes në mënyrë të paautorizuar me shkrim nga fondacioni “Art & History”.

Çdo shkelje e kufizimeve dhe ndalimeve sa me sipër, do të ndiqet penalisht dhe civilisht nga fondacioni, në mbrojtje të të drejtave të tij të parashikuara nga Ligji “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” në Republikën e Shqipërisë.